NOTA PRAWNA

NOTA PRAWNA

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EGIDON.PL
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego www.egidon.pl” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie „www.egidon.pl”, w ramach którego EGIDON Sp. z o.o. zamieszcza informacje z zakresu tematyki prawnej, finansowej, podatkowej i psychologicznej.

II. DEFINICJE

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego www.egidon.pl” sformułowania oznaczają:

EGIDON – oznacza firmę EGIDON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31-33, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Poznań, w Wydziale VIII Gospodarczo-Rejestrowym pod numerem 0000431455, nr NIP 781-187-97-51, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Tematycznego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.

Serwis – oznacza Serwis Tematyczny „www.egidon.pl”, poświęcony tematyce prawnej, finansowej, podatkowej i psychologicznej.

Zasoby Serwisu – oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego „www.egidon.pl” materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

1.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego www.egidon.pl” oraz dobrymi obyczajami.

2.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU
1.

Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.

2.

EGIDON zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
– MS Internet Explorer od 11.0,
– Firefox od 46.0,
– Chrome od 50.0.
Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA EGIDON

EGIDON zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO
1.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego www.egidon.pl” oraz dobrymi obyczajami.

2.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1.

EGIDON oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). EGIDON nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2.

Wszelkie materiały w tym informacje, specyfikacje oraz ilustracje zawarte w niniejszym Serwisie zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. EGIDON nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki.

3.

W żadnym wypadku EGIDON lub pracownicy EGIDON nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszym Serwisie, ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

4.

EGIDON stara się umieszczać w niniejszym Serwisie materiały o najnowszych wydarzeniach w dziedzinach prawa, finansów, podatków oraz psychologii, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować skuteczności, dokładności czy przydatności jakiejkolwiek informacji lub specyfikacji zawartej w materiałach tu umieszczonych.

5.

Odwiedzający niniejszy Serwis powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

6.

EGIDON nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
1.

Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez EGIDON w celu:

oferowania produktów i usług EGIDON oraz podmiotów współpracujących z EGIDON, w szczególności w ramach pośrednictwa EGIDON polegającego na przedstawianiu form oddłużenia się z długów, renegocjowania warunków zadłużenia, optymalizacji podatkowej, ochrony majątku, antywindykacji, inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze oferty kredytowej oraz prezentowania ofert ubezpieczeniowych;

przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

2.

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest EGIDON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ul. Głogowskiej 31-33. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód dane osobowe podane w formularzu mogą być udostępnione innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3.

Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres administrator@egidon.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

4.

Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (administrator@egidon.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

5.

EGIDON nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6.

W trosce o zapewnienie Użytkownikom Serwisu najwyższej jakości usług, rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii EGIDON mogą być rejestrowane, na co Użytkownik za każdym razem wyraża zgodę kontaktując się drogą telefoniczną z EGIDON, przy wykorzystaniu numerów telefonów podanych w Serwisie.

VIII. PRAWO AUTORSKIE
1.

Treść niniejszego Serwisu chroniona jest prawem autorskim. Zawartość Serwisu jest przeznaczona do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym oraz nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Właściciel niniejszej strony internetowej tj. EGIDON Sp. z o.o. wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2.

Nazwy handlowe, nazwy produktów, rozwiązań lub inne oznaczenia zmieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1.

Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2.

W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

3.

Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.

4.

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby EGIDON oraz pod adres e-mail egidon@egidon.pl.

5.

Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres e-mail reklamacja@egidon.pl.

6.

Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez EGIDON zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.

7.

Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

8.

W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.

Masz pytania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Masz pytania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.